7.S?n?f-Denetleyici ve düzenleyici sistemlerle ilgili çal??ma sorular?

Sponsorlu Bağlantılar
Konu İçeriği: 7.S?n?f-Denetleyici ve düzenleyici sistemlerle ilgili çal??ma sorular?, 1-  Canl?lar?n korku, heyecan vb. durumlarda böbrek üstü bezlerinden salg?lad?klar? adrenalin hormonunun etkisinin ortadan kalkt??? halde, kalp at?? h?z?n?n..

1-  Canl?lar?n korku, heyecan vb. durumlarda böbrek üstü bezlerinden salg?lad?klar? adrenalin
hormonunun etkisinin ortadan kalkt??? halde, kalp at?? h?z?n?n çok geç düzene girmesinin sebebi a?a??dakilerden hangisidir?

A)    Hormonun kalbi çok etkilemesi

B)    Hormonun kan yoluyla ta??nmas?

C)    Hormonun y?k?m?n?n çok geç tamamlanmas?

D)    Böbrek üstü bezinin karma yap?s?n?n olmas?

2-  Bir güvercinin a?a??daki organlar?ndan hangisi ç?kar?ld???nda güvercin dengesini sa?layamaz?

A)    Beyincik

B)    Beyin

C)    Omurilik so?an?

D)    Omurilik

3-  A?a??da verilenlerden hangisi merkezi sinir sistemi organlar?ndan de?ildir?

A) Beyin                  B) Omurilik                    C) Omurilik so?an?     D) Omurga

4-    Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabilece?i kadar küçük moleküllere dönü?türülmesidir. Yukar?da verilen ifade a?a??daki kavramlardan hangisini aç?klamaktad?r?

A) Bo?alt?m     B) Sindirim   C) Dola??m        D) Solunum

5- .Böbreküstü bezlerinin salg?lad??? hormon a?a??dakilerden hangisidir?

A)Tiroksin     B)Adrenalin    C)Büyüme Hormonu  D)?nsülin

6- A?a??daki organ ve yap?lar?n hangisinde kimyasal sindirim gerçekle?mez?

A)A??z                      B)Mide                        C)?nce ba??rsak                       D)Yemek borusu

7-  Beyinci?i zedelenen bir insan hangi davran??? düzgün yapamaz?

a. Yürüme
b. Nefes al?p verme
c. Heyecanlanma
d. Yemek yeme

8- A?a??dakilerden hangisi iç salg? bezlerinin düzensiz hormon salg?lamas?ndan kaynaklanan bir   hastal?kt?r?

a.  ?drar kaç?rma
b.  ?eker hastal???
c.  ?shal
d.  Bademcik iltihab?

9- Uzun süre karanl?k bir ortamda oturan bir ki?inin,çok ayd?nl?k bir odaya girmesiyle birlikte gözbebekleri
küçülür.Bu olay hangi organ taraf?ndan gerçekle?tirilir?

a.  Beyin
b.  Beyincik
c.  Omurilik so?an?
d.  Omurilik

CEVAPLAR:

CEVAP 1: C

CEVAP 2: A

CEVAP 3: D

CEVAP 4: B

CEVAP 5 : B

CEVAP 6 : D

CEVAP 7 : A

CEVAP 8 : B

CEVAP 9 : D

Buradasınız: Anasayfa / Genel / 7.S?n?f-Denetleyici ve düzenleyici sistemlerle ilgili çal??ma sorular?
Editör: Gezginler | Tarih: 09/10/2010
Sponsorlu Bağlantılar

Mutlaka Bunları da Okuyun - Konuyla Alakalı Benzer Yazılar

Konu Başlığı: "7.S?n?f-Denetleyici ve düzenleyici sistemlerle ilgili çal??ma sorular?"

Yorum Yapın


XHTML: Şu Etiketleri Kullanabilirsiniz:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *

  • Önemli Uyarı